aqua-top-banner

kasvun-innostaja

Inspiratör för tillväxt

Raisioaqua hjälper sina fiskodlarkunder producera hälsosam mat på ett hållbart, effektivt och ekonomiskt lönsamt sätt till konsumenterna genom att främja djurens hälsa och respektera miljön. Kärnan i vår verksamhet är en gedigen fackkunskap om utfodring i nordlig miljö och produktion av innovativa och ekologiska superfoder. Med redskap som dessa kan vi producera konkurrensförmåner och mervärde åt våra kunder – vara inspiratörer för tillväxt.

aqua-brands

Hercules

I produktserien Hercules för regnbågslax, öring och lax förenas värden som effektiv och högklassig produktion, ekologiskhet och hållbar utveckling.

Silver

De odlingsresultat som vi uppnått med det miljövänliga fodret speciellt för sik har varit utmärkta.

Vital Pro

Vital-fodren används i perioder till stöd för regnbågslaxarnas välmående och hälsa under kritiska skeden i odlingen.

Circuit

Foder som producerats för odling i recirkulerande vattensystem ger goda odlingsresultat och också bättre hygien i bassängerna.

aqua-home-visio

Vår vision är att skapa tillväxtmöjligheter för den finländska fiskodlingen utan att belasta vattnens ekosystem. Ett exempel på våra produktkoncept som främjar hållbar utveckling är östersjöfodret Baltic Blend, med vilket vi bl.a. minskar kväve- och fosforbelastningen på våra närliggande hav.

aqua-home-application

Fisk kan odlas med mobilen

Raisioaquas digitala applikation, Tillväxtsonden, underlättar fiskodlarnas planläggning av utfodringen och uppföljningen av hur fisken växer.